How to describe a change in IELTS writing

در این قسمت کلمات مربوط به تغییرات مورد بررسی قرار داده شده است. این کلمات را برای امتحان اسپیکینگ نیز می توان به کار برد چرا که در آن آزمون نیز سوالات زیادی در رابطه با تغییرات گذشته تا به امروز پرسیده می شود.

Sth has made a/an radical/enormous/profound/fundamental/dramatic/ substantial/ significant/ massive change in our lives.

آن چیز تغییر بزرگی در زندگی ما به وجود آورد.

Sth has brought about a/an radical/enormous/profound/fundamental/ dramatic/ substantial/ massive/ significant change in our lives.

آن چیز مسبب تغییر بزرگی در زندگی ما بود.

Sth has changed our lives for the better/worse.

آن چیز تغییر مثبت و یا منفی در زندگی ما به وجود آورد.

Our way of life has changed considerably/ dramatically/ drastically/ fundamentally/ greatly/markedly/ profoundly/radically/significantly/ substantially over the last ten years.

زندگی ما تغییر بزرگی در ده سال گذشته داشته است.

The world we live in today is clearly/distinctly/markedly/ significantly/ strikingly/ substantially/vastly/ radically/dramatically/fundamentally different from the past.

دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم به شدت متفاوت با گذشته است.

The recent economic crisis has accentuated the gap between the rich and the poor.

بحران اقتصادی اخیر شکاف طبقاتی بین فقیر و پولدار را به شدت افزایش داد.

Recent developments in X have heightened the need for

توصعه ی اخیر در ..... نیاز به .......... را بالا برده است.

In recent years, there has been an increasing interest in......

در سال های اخیر علاقه ها به ....... افزایش یافته است.

The past thirty years have seen increasingly rapid advances in the field of......

سی سال گذشته شاهد پیشرفت سریع در زمینه ی ....... بوده است.

Over the past century there has been a dramatic increase in......

در قرن گذشته افزایش زیادی در ......... وجود داشته است.

نظرات کاربران

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.