TIPS FOR IELTS GENERAL TASK 1

Identify the type of letter you are being asked to write.

قدم اول در آزمون آیلتس رایتینگ تسک یک مشخص کردن نوع نامه است. آیا این نامه را باید رسمی، تقریبا رسمی یا صمیمی باید نوشت؟

- Formal

- Semi-formal

- Informal

Step 2 will help you recognize each type of letter.

Identify the purpose of the letter.

با دانستن هدف نامه می توانید پی ببرید که از چه نوع سبکی باید استفاده کنید. به هدف نامه های زیر دقت کنید.

نامه ی رسمی: درخواست اطلاعات از شرکت، درخواست شغلی، شکایت کردن از بانک، مغازه یا فرودگاه و پیشنهاد دادن به شرکت های دولتی و خصوصی.

نامه های نیمه رسمی: نامه ی شکایت از مشکلات محله، ساختمان و یا اجازه گرفتن از یک استاد.

نامه ی دوستانه: دعوت دوستان، تشکر از دوست، عذرخواهی و درخواست یک نصیحت.

 

TYPE

PURPOSE

Formal

Requesting information from a company
Applying for a job
Complaining to a bank, store, airline reproduce/service
Making a recommendation/suggestion

Semi-formal

Complaining to a landlord
Explaining to a neighbor
Asking a professor for permission

Informal

Inviting someone you know well
Thanking a friend
Apologizing
Asking for advice

 

Read lots of sample questions. Decide whether the question requires a formal, semi-formal, or informal response. Steps 1 & 2 will help you choose the right language, style, and tone for your letter.

Phrases To Open and Close The Letter 

یکی دیگر از مباحث مهم در گرفتن نمره ی خوب این است که بدانیم با چه عباراتی نامه ی خود را شروع کنیم و با چه عبارتی آن را به پایان برسانیم.

STYLE

CHARACTERISTICS

OPENING

ENDING

Formal

To someone you have not met, whose name you don’t know

Dear Sir/Madam,

Yours faithfully,

Semi-formal

To someone you may or may not have met, whose last name you know

Dear Mr Brown,
Dear Ms Stone

Yours sincerely,

Informal

To someone you know well, whose first name you know and use

Dear John,
Dear Anita,

Best regards,
Warm wishes,

How To Start the letter

Open a formal and semi-formal letter with a formal sentence and paragraph. Get down to business and say why you are writing. Don’t try to be friendly, as you do not know the person you are writing to.

شروع پاراگراف ها از اهمیت زیادی برخوردار است. در نامه های رسمی سعی نکیند که دوستانه و خونگرم به نظر برسید زیرا گیرنده ی نامه را نمی شناسید.

Formal:
Dear Sir/Madam,
I am writing to inquire about…
I am writing in connection with…

Semi-formal
Dear Mr Johnson,
I am writing to inform you that…
I am writing to…

Open an informal letter with a general, friendly paragraph.Acknowledge your friendship first, before explaining the reason for your letter. In fact, the first paragraph could include just friendly small talk, unrelated to the reason for your writing.

اما نامه های غیر رسمی را باید صمیمانه شروع کرد. در حقیقت پاراگراف اول صحبت های روزمره می باشد که به موضوع شاید بی ربط باشد.

Dear Susan
I hope you and your family are all well! It was so wonderful to spend time with all of you last month. It felt great to catch up with you and Bob, get to know your children, and have fun together after so long. You have always been dear friends of mine, and always will be.

Learn and use standard written phrases.

In English letter writing, we use a number of standard expressions and phrases. These not only save time and effort, but also make it easier for the reader to understand our meaning. You can add on the specific information you wish to communicate to these standard phrases. See the list of Useful Expressions below.

Spell commonly used words correctly. Learn and practice the correct spelling of words you are likely to use on the exam. Examples are: “sincerely”, “faithfully”, “in connection with”, “apologize”, and so on. This is an easy way to boost your score.

پاراگراف های یک نامه در آزمون آیلتس تسک یک

Divide your letter into paragraphs.

Usually you need four paragraphs:

- Introduction

- Problem / Situation

- Solution / Action

- Conclusion

Make sure to signal the start of a new paragraph in one of two ways:

دو نوع استایل برای نوشتن پاراگراف های نامه داریم. اولین استایل این است که بین پاراگراف ها فاصله ای نباشد و پاراگراف بعدی را به اندازه ی دو سانتیمتر از سمت چپ تر آغاز می کنیم. در استایل دوم لازم است که بین یک پاراگراف و پاراگراف بعدی به اندازه ی یک خط فاصله باشد.

Indenting: Do NOT leave a line space between paragraphs. Start writing a little to the right of the left margin.
Skipping a line: Leave a line space between paragraphs. Start writing directly from the left margin.

Use clear handwriting. Make sure your writing is neat and legible, so your words can be read easily and do not appear to have spelling mistakes. Get feedback from a teacher on your handwriting. Pay special attention to how you form and connect letters such as a, e, i, u, n, r, and w.

Write at least 150 words. Practice writing letters till you know what 150 words feels like and looks like. You will lose marks if you write less. You will not lose marks if you write more.

Include all three bulleted points. If you exclude even one of the points given to you in the question prompt, you will get a lower grade. Answer all the points.

توجه داشته باشید که تمام قسمت های سوال را پاسخ دهید. اگر به یکی از قسمت ها کامل پاسخ داده نشود نمره از دست می دهید.

In your letter:

- explain the problem

- describe why it disturbs you

-  suggest a solution

  1. Finish in time.

The IELTS General Task 1 letter is worth about 30% of your writing score, so make sure you complete the whole letter. Though you have to make up a story to explain the situation, keep it simple so you don’t run out of time. Make sure to keep 40 minutes to complete the essay in Task 2, which is worth much more in terms of points.

Read model letters but don’t memorize them. Instead, read the letters to get an idea of the overall flow and to pick up new vocabulary and expressions. Make sure to consult only reliable sources.

یکی از روش های مناسب برای تقویت قدرت نگارش شما خواندن نامه های دیگر می باشد. این کار به شما کمک می کند بتوانید کلمات و عبارات پر کاربرد را بیاموزید و در نتیجه برای نوشتن نامه خودتان وقت کمتری لازم است صرف شود. 

Understand the scoring criteria. Learn how to get a high score by knowing what examiners look for and how they award or deduct points.

IELTS GENERAL TASK 1: SAMPLE QUESTIONS

Formal

You are looking for a full-time job. Write a letter to an employment agency. In your letter:

- introduce yourself

- explain what sort of job you would like

- say what experience and skills you have

Begin your letter as follows: Dear Sir/Madam

You should write at least 150 words. You should spend about 20 minutes on this task.Semi-formal

You are going to take a short holiday in Singapore and you want to rent a holiday apartment while you are there. Write to the tourist information office. In your letter:

- explain what you need

- say when you plan to be there

- ask for information about prices

Begin your letter as follows: Dear Mr/Ms __________

You should write at least 150 words. You should spend about 20 minutes on this task.

Informal

You stayed at your friend’s house when you attended a conference in Australia. Unfortunately, you left a large envelope with some important documents in your room. Write a letter to your friend. In the letter:

- thank your friend for the stay

- describe where you left the envelope

- ask him/her to return it to you by post

نظرات کاربران

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.