What to expect in an Academic IELTS Task 1

انواع نمودارهایی که ممکن است در آزمون آیلتس با آن مواجه شوید.

قسمت فارسی موجود در متن صرفا برای فهم بهتر آورده شده است و ترجمه ی کلمه به کلمه نمی باشد.

Task types

1 Line graph

2 Bar chart

3 Pie chart

4 Table chart

5 Pictorial graph

In Task 1 candidates are asked to look at a diagram or table, and to present the information in their own words. Depending on the type of input and the task suggested, candidates are assessed on their ability to:

در تسک یک، شرکت کنندگان می بایست به جدول و یا نمودار داده شده نگاه کنند و با استفاده از اطلاعات موجود یک گذارش بنویسند. بسته به نوع جدول یا نمودار، آزمون دهندگان بر طبق توانای هایی زیر ارزیابی می شوند.

 

- organize, present and possibly compare data

- describe the stages of a process or procedure

- describe an object or event or sequence of events

- explain how something works

توانایی مرتب سازی، ارائه و مقایسه ی اطلاعات

توانایی توصیف مراحل و روند یک پروسه

توانایی توصیف یک شی، رخداد، توالی اتفاقات

توضیح چگونگی کارکردن یک وسیله

 

In the case of a line graph, the horizontal and vertical axes provide most of the information. Usually trends over a specific period of time are shown in this way.

نمودار خطی: دو نوع محور مختصات عمودی و افقی وجود دارد که در آنها اطلاعات داده شده است. معمولا گرایش در طول مدت زمان به این شکل نمایش داده شده است.

 

A bar graph shows the same kind of information but with the units presented as bars or columns.

نمودار میله ای: اطلاعات مشابه به نمودار خطی وجود دارد. با این تفاوت که در این نمودار میله یا سطون به جای خط وجود دارد.

Another kind of bar graph (also called a histogram) may show numerical distributions rather than changes.

نوع دیگر نمودار میله ای، هستوگرام است که به جای نشان دادن تغییرات، پراکندگی اعداد نمایش داده شده است.

 

Pie graphs show proportions, normally represented as percentages.

نمودار پای: اطلاعات به صورت تناسب وجود دارد که معمولا با درصد همراه است.

Tables give detailed data and may be used to display changes over time or they may show distributions of variables according to place, or type. They usually require more interpretation than graphs do.

جدول: تغییر اطلاعات به صورت جزئی طی یک مدت زمان مشخص را نشان می دهد. این نوع معمولا نیازمند تحلیل بیشتری نسبت به نمودارهای دیگر است.

Pictorial graphs usually deal with the stages of a process.

نمودار عکسی: معمولا برای نمایش مراحل یا پروسه ها آورده می شوند.

عبارت ها و اصطلاح های مورد استفاده در آیلتس تسک یک

 

Report – components:

برای نوشتن پاراگراف معرفی دو جمله معمولا کافی می باشد. جمله ی اول نوشتن موضوع با کلمات و گرامر متفاوت که معمولا با یکی از جمله های زیر آغاز می شود.

Introduction: It usually comprises of two sentences

First sentence: reworded rubric

How to write task one

نوشتن یک روند و یا گرایش کلی در جمله ی دوم با استفاده از جملات یا عبارات زیر.

Second sentence: introducing a general trend or the information represented by the graph. The second sentence is usually introduced using an introductory expression

It is clear from the graph / table

It can be seen from the graph / table

As the graph / table shows,

As can be seen from the graph I table,

As is shown by the graph / table,

As is illustrated by the graph / table,

From the graph / table it is clear

Regarding the graph

Considering the graph

Body: It is the longest paragraph and will describe the graph or graphs in detail. Introductory expressions and discourse markers could be used at the beginning of the body paragraphs.

در قسمت بدنه ی گزارش یک یا دو پاراگراف باید نوشته شود و اطلاعات را باید به صورت جزئی بیاوریم. در ابتدای پاراگراف بهتر است از اصطلاح های مناسب برای گرفتن نمره ی (Coherence and Cohesion) استفاده کنم.

Conclusion: It begins with a discourse marker such as overall or in general and it should summarize the information by either talking about a general trend or prominent features of the graph.

نتیجه گیری نیز باید با یک (discourse marker) شروع شود و در این پاراگراف می توانیم یا اطلاعات داده شده در پاراگراف ها را خلاصه کنیم یا دوباره یک گرایش کلی دیگر را بازگو نماییم.

در ادامه دروس (Introductory expressions and discourse markers) توضیح داده می شوند.

Do not forget:

Sentence Meaning
1 You should try to summarize the information by selecting and reporting the main features. بهتر است اطلاعاتی را انتخاب کنیم که ویژگی اصلی نمودار ما را بازگو می کند و آن را خلاصه کنیم.
2 Try to be as accurate as possible. تا جایی که امکان دارد اطلاعات را درست و با دقت گزارش کنیم.
3 If the data cannot be expressed accurately use vague language (almost, approximately, nearly). اگر اطلاعات را نمی توانستیم دقیق بنویسیم از زبان مبهم (تقریبا، نزدیک به، کمی بیشتر از، ... ) استفاده کنیم.
4 If the graph represents too much information try to classify the information and describe the main pieces. اگر نمودار اطلاعات زیادی را نمایش می داد، سعی کنیم ابتدا این داده ها را دسته بندی کنیم و سپس اطلاعاتی که نقش مهمتری دارند را بازگو کنیم.
5 Do not repeat the general trend that you have already mentioned in the introduction. گرایش کلی که یک بار در مقدمه نوشته اید را دوباره بازگو نکنید.
6 Do not copy the rubric but rather paraphrase it. موضوع اصلی گزارش را کپی نکنید، بلکه آن را با گرامری دیگر، کلمات هم معنا بنویسید.
7 Do not interpret the data of the graph on the basis of your personal knowledge, and avoid adding any pieces of information of your own. هیچ یک از اطلاعات داده شده در نمودار را بر طبق دانش خود استدلال نکنید و از اضافه کردن هر گونه اطلاعات که از دانش خود شما می آید جدا خوداری کنید.

 

 

نظرات کاربران

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.