آموزش زبان انگلیسی، سطح مقدماتی، ترم سوم

ترم سوم آموزش زبان انگلیسی برای نوآموزان
جلسه هفتم
Learn The Basics Of English, Elementary Two