L’alphabet

اولین جلسه از ترم اول را با آموزش الفبا شروع می کنیم. همان طور که مشاهده می کنید زبان فرانسه  دارای 26 حرف در الفبای خود می باشد که دارای نوشتاری کاملا مشابه با زبان انگلیسی و تلفظی کاملا متفاوت می باشد.

ابتدا یک دور الفبا را با دقت گوش دهید و به حروف نگاه کنید، سپس بار دیگر گوش دهید و تکرار کنید. این کار را چندین بار تکرار کنید.

Aa [a] Bb [be] Cc [se] Dd [de] Ee [ə] Ff [ɛf] Gg [ʒe] Hh [aʃ] Ii [i] Jj [ʒi] Kk [ka] Ll [ɛl]
Mm [ɛm]
Nn[ɛn] Oo [o] Pp [pe] Qq [ky] Rr [ɛʀ] Ss [ɛs] Tt [te] Uu [y] Vv [ve] Ww [dubləve] Xx [iks] Yy [igrɛk] Zz [zɛd]

Aa [a] Bb [be] Cc [se] Dd [de] Ee [ə] Ff [ɛf] Gg [ʒe] Hh [aʃ] Ii [i] Jj [ʒi] Kk [ka] Ll [ɛl]

Mm [ɛm] Nn[ɛn] Oo [o] Pp [pe]  Qq [ky] Rr [ɛʀ] Ss [ɛs] Tt [te] Uu [y] Vv [ve] Ww [dubləve] Xx [iks] Yy [igrɛk] Zz [zɛd]

Les voyelles: (a, e, i, o, u, y, h) حروف صدا دار

Les consonnes: (b, c, d, f, g, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, z, x, z) حروف بی صدا 

 

 

 

 

 

نظرات کاربران

خیلی خوب بود
عالیه.. مرسی از همکاری با ما
عالی بود ممنون

ماژیک فسفری

با استفاده از ماژیک فسفری می توانید کلمات و بخش های مهم را برای خود علامت گذاری نمایید و هنگام پاسخ به آزمون از آنها استفاده کنید. برای از بین بردن بخش های رنگی دوباره روی آن کلیک نمایید.

دفترچه یادداشت

هر تعدادی که دوست دارید دفترچه یادداشت ایجاد کنید و نکات مهم را در آن بنویسید.
برای استفاده از دفترچه یادداشت بر روی قسمتی از درس یا آزمون که می خواهید در آنجا نکته ی مهمی را قرار دهید کلیک نمایید.سپس در آن قسمت یک دفترچه یادداشت جدید ایجاد میشود و با کلیک بر روی آن می توانید بازش کنید و نکته های مهم را بنویسید.